Logo WBiOŚ Logo UŚ
O projekcie

W roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska uruchomiono trzyletnie studia I stopnia (licencjackie dla 135 osób) na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA, które zostały objęte projektem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Kierunki Zamawiane.

 

W ramach realizacji projektu student poza wszystkimi zajęciami przewidzianymi programem studiów Ochrona Środowiska dodatkowo będzie mógł skorzystać ze szkoleń, staży, praktyk, zagranicznych zajęć terenowych oraz praktyk w Parku Technologicznym. 
Ponadto planuje się, że każdy przyjęty na studia na Kierunku Zamawianym otrzyma tablet do pracy w pierwszej kolejności w czasie zajęć terenowych.

 

Zgodnie z zasadą kierunków zamawianych oferujemy naszym studentom:
1. stypendium dla 50% studentów - 67 osób na 1 roku (wg rekrutacyjnej listy rankingowej) w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy w roku,

2. zorganizowanie zajęć wyrównawczych z biologii, chemii, matematyki, fizyki i geografii,

3. podjęcie dodatkowych form działalności dydaktycznej podnoszących atrakcyjność kształcenia takich jak:

 

Kursy specjalistyczne zakończone certyfikatami:

Kurs specjalistyczny – Systemy zarządzania środowiskiem; możliwość uzyskania certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001

 

Szkolenia specjalistyczne:

  • Specjalistyczny kurs j. angielskiego;

  • Kurs specjalistyczny – Rachunkowość i sprawozdawczość środowiskowa;

  • Szkolenie z przedsiębiorczości dla przyszłych matek;

  • Szkolenie – Ekonomiczne i prawne podstawy prowadzenia małej firmy.

 

Program stażowy:

Trzymiesięczny, płatny staż dla każdego studenta. Przez okres odbywania stażu studenci będą otrzymywać wynagrodzenie (1600 zł miesięcznie), dzięki któremu będą mogli realizować staż poza miejscem zamieszkania. Wynagrodzenie powinno umożliwić pokrycie studentom kosztów dojazdu, ewentualnego noclegu oraz wyżywienia poza domem.

Wizyta studyjna w Czechach – Praktyczne aspekty rewitalizacji terenów miejsko-przemysłowych.
 
Zajęcia praktyczne w wybranym Parku Technologicznym specjalizującym się w problematyce pro-środowiskowej, między innymi w odnawialnych źródłach energii, budownictwie pasywnym itp.

 

Zajęcia podnoszące mobilność na przyszłym rynku pracy:

Szkolenie – ekonomiczne i prawne podstawy prowadzenia małej firmy

 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Regulamin uczestnictwa w kierunkach zamawianych realizowanych w Uniwersytecie Śląskim (Zarządzenie nr 152 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 9.10.2012 r.)

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Kwota dofinansowania wynosi 4 072 077,00 zł.

 

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.